Je­su li svi su­per­he­ro­ji do­bri?

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:Blog
  • Komentari objave:0 Komentara

Vo­di­te ra­ču­na o to­me ko­ će biti su­per­ju­nak va­šem ma­lom su­per­ju­na­ku Za­što dje­ci tre­ba­ju su­per­he­ro­ji Ro­di­te­lji­ma se pre­po­ru­ču­je da Spaj­der­men i Su­per­men bu­du dje­ci dos­tu­pni tek ka­d na­vrše se­dam go­di­na,…

Nastavi čitatiJe­su li svi su­per­he­ro­ji do­bri?

NA­UČI­TE DIJE­TE DA NE OD­GO­VA­RA NE­PRI­MJE­RE­NO

NE uz­vra­ćaj­te is­tom mje­rom na dje­te­to­vo "NE­ĆU" Vi ste ro­di­telj, ta­ko da vi tre­ba da os­ta­ne­te smi­re­ni i gla­vni RA­DI­TE NA SMA­NJE­NJU VAŠEG KO­MAN­DO­VA­NJA I VIDJEĆE­TE VE­LI­KU RA­ZLI­KU U DJE­TE­TO­VOM…

Nastavi čitatiNA­UČI­TE DIJE­TE DA NE OD­GO­VA­RA NE­PRI­MJE­RE­NO