Mogućnost dostave po cijeloj BiH

Dostava u roku 24-48h

PLAĆANJE POŠILJKI SE VRŠI POUZEĆEM

Prilikom dostave možete pregledati paket

Kontakt telefon za sve informacije

Pozovite nas na 065/469-970

Akcijska ponuda!

Uz kupljeni krevetac, dušek i posteljinu gratis vrtuljak

Akcija traje do isteka zaliha!

Blog

Vi­ta­mi­ni po­tre­bni sva­kom dje­te­tu

Va­žan za rast i ra­zvoj, pre­tva­ra­nje hra­ne u ener­gi­ju, zdrav nervni sis­tem kao i po­moć pri pro­ba­vi. B gru­pa sa­drži ve­li­ki broj vi­ta­mi­na. Ne­ki se na­la­ze u mno­gim na­mir­ni­ca­ma, ali sa­mo ih dži­ge­ri­ca i ek­strakt kvas­ca sa­drže sve.

Je­su li svi su­per­he­ro­ji do­bri?

Ugle­da­ti se na su­per­ju­na­ka, imi­ti­ra­ju­ći oso­bu ko­ja se sa­svim ja­sno bo­ri pro­tiv zla svo­jim mo­ći­ma, dje­ci je bli­že ne­go se ugle­da­ti na stvar­ne su­per­ju­na­ke po­put do­kto­ra, va­tro­ga­sa­ca, po­li­ca­ja­ca ili nau­čni­ka. Jer, ka­kve za­ba­vne ­mo­ći ima­ju ti lju­di?

Naučite dijete da ne odgovara...

Ve­ći­na ro­di­te­lja ima pro­blem s dje­com ko­ja kon­stan­tno od­go­va­ra­ju na sve što im se ka­že. Bez ob­zi­ra ko­li­ko go­di­na ima di­je­te, ne­op­ho­dno je da se izbo­ri­te sa ta­kvim po­na­ša­njem ta­ko da ono shva­ti da je ne­pri­mje­re­no od­go­va­ra­ti ro­di­te­lji­ma.

Sigurna kupovina

Kliknite gumb uredi da biste promijenili ovaj tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.