Vi­ta­mi­ni i mi­ne­ra­li po­tre­bni sva­kom dje­te­tu

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:Blog
  • Komentari objave:0 Komentara

VI­TA­MIN D JE VA­ŽAN ZA PRA­VIL­NO FOR­MI­RA­NJE KOS­TI­JU, A DJE­LU­JE ZA­JE­DNO S KAL­CI­JU­MOM

 

VI­TA­MIN A

Va­žan za rast i ra­zvoj, zdra­vu ko­žu, ca­kli­nu zu­ba i do­bar vid.

Na­la­zi se u slje­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: dži­ge­ri­ca, mrkva, ma­sna ri­ba, slat­ki krom­pir, ta­mno­ze­le­no po­vrće, na­ran­dže, bun­de­va, pa­ra­dajz, le­ća, po­to­čar­ka, ma­re­li­ce i bres­kve, pu­no­ma­sno mli­je­ko i ja­ja, ma­slac i mar­ga­rin.

VI­TA­MI­NI B KOM­PLEKS

Va­žan za rast i ra­zvoj, pre­tva­ra­nje hra­ne u ener­gi­ju, zdrav nervni sis­tem kao i po­moć pri pro­ba­vi. B gru­pa sa­drži ve­li­ki broj vi­ta­mi­na. Ne­ki se na­la­ze u mno­gim na­mir­ni­ca­ma, ali sa­mo ih dži­ge­ri­ca i ek­strakt kvas­ca sa­drže sve.

Na­la­ze se u slje­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: me­so, dži­ge­ri­ca, ri­ba, mli­je­ko i ja­ja, in­te­gral­ne ži­ta­ri­ce, pše­ni­čne kli­ce, ta­mno­ze­le­no po­vrće, krom­pir, ek­strakt kvas­ca, su­vi grah, ba­na­ne.

VI­TA­MIN C

Po­tre­ban za rast i ra­zvoj, zdra­va tki­va i za­cje­lji­va­nje ra­na. Po­ma­že pri ap­sor­p­ci­ji že­lje­za.

Na­la­zi se u po­vrću kao što je bro­ku­la, pro­ku­li­ce, slat­ka pa­pri­ka, špi­nat, kar­fi­ol, vo­će kao što su na­ran­dže, i dru­gi agru­mi, crni ri­biz, di­nja, pa­pa­ja, ja­go­de i pa­ra­dajz.

VI­TA­MIN D

Va­žan je za pra­vil­no for­mi­ra­nje kos­ti­ju, a dje­lu­je za­je­dno s kal­ci­ju­mom. Ima ga ma­lo u na­mir­ni­ca­ma, ali se pod uti­ca­jem Sun­če­ve svje­tlos­ti stva­ra na ko­ži.

Mo­že­te ga pro­na­ći u: masnoj ri­bi, dži­ge­ri­ci, ulju, ja­ji­ma, mli­je­čnim proi­zvo­di­ma.

VI­TA­MIN E

Va­žan je za sas­tav ćelijske gra­đe, te po­ma­že ti­je­lu pri stva­ra­nju i održa­va­nju crve­nih krvnih zrna­ca.

Na­la­zi se u: bi­ljnom ulju, mar­ga­ri­nu, pše­ni­čnim kli­ca­ma.

VI­TA­MIN K

Po­ma­že pri zgruš­nja­va­nju krvi, održa­va kos­ti i na­la­zi se u cri­je­vi­ma. Ima ga u go­to­vo svim vrsta­ma po­vrća i in­te­gral­nim ži­ta­ri­ca­ma.

KAL­CI­JUM

Kal­ci­jum je po­tre­ban za ja­ke kos­ti, zdra­ve zu­be i rast

Mo­že­te ga pro­na­ći u slje­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: mli­je­čni proi­zvo­di, su­še­no vo­će, bro­ku­la, ma­hu­nar­ke.

ŽE­LJE­ZO

Že­lje­zo je po­tre­bno za zdra­vu krv i mi­ši­će. Ma­njak že­lje­za čest je pro­blem, a di­je­te će se osje­ća­ti umor­no i ma­la­ksa­lo.

Mo­že­te ga pro­na­ći u slje­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: dži­ge­ri­ca, crve­no me­so, ma­sna ri­ba, žu­ma­njak, su­vo vo­će, in­te­gral­ne ži­ta­ri­ce, le­ća i su­vi grah, ze­le­no li­sna­to po­vrće.

Odgovori